+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Thursday, October 1, 2009

ใครคัดค้านการถวายฎีกาการเมืองของประชาชน


การเมือง พระราชากับประชาชน ในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงได้แขวนกระดิ่งหน้าพระราชวัง เพื่อให้ประชาชนที่มีความทุกข์มาสั่นกระดิ่ง และกราบทูลความทุกข์และความต้องการของปวงประชาชน เพื่อให้พระองค์ได้มีพระบรมราชวินิจฉัยโดยอิสระ เป็นการใช้การเมืองปัดเป่าทุกข์ของประชาชนให้หมดสิ้นไป ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ราษฏร

ฏีกากการเมืองของประชาชน เป็นการยอมรับพระราชอำนาจอันสูงสุดในทางการเมือง และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวในการเมืองระบอบประชาธิปไตยมีกษัตริย์เป็นประมุข ฎีกา เปรียบเสมือนการสั่นกระดิ่ง หน้าพระราชวัง สามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้พระองค์ท่านได้ทรงรับทราบถึงความทุกข์ยาก และความต้องการของมวลชนและ เพื่อให้พระองค์ทรงรับทราบว่า คณะบุคคลที่ใช้อำนาจแทนพระองค์ ปฎิบัติหน้าที่ โดยความยุติธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นไปตามหลักนิติธรรมหรือไม่การวินิจฉัยของพระองค์ แล้วแต่จะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยโดยอิสระ มิใช่เป็นการกดดัน หรือละเมิดพระราชอำนาจของพระองค์ท่านแต่อย่างใด

การตัดค้านฎีการเมืองของประชาชน  พี่น้องแก้วหน้าม้าตัวแทนกลุ่มการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมออกมาป่าวประกาศคัดค้านการถวายฎีกาของประชาชนเพราะ ฏีกา เป็นอาวุธที่มีพลานุภาพทิ่มแทง บาดลึกลงในใจ ของเหล่าอำมาตย์จึงออกมาคัดค้านอย่างรุนแรง อันเป็นการขัดขวางการที่ พระองค์จะทรงใช้พระราชอำนาจสูงสุดเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย เพื่อปัดเป่าความทุกข์ยากของปวงประชาชนให้หมดสิ้นไปสร้างความปรองดองให้กับประชาชน