+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Thursday, October 1, 2009

รัฐบาลควบคุมช่องทางสื่อสารของประชาชน


การควบคุมการเมืองของประชาชน  รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ใช้วิธีปิดล้อมช่องสื่อสารหลักทางการเมืองของประชาชน เพื่อมิให้สื่อสารความจริงต่อประชาชน และทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการเคลื่อนไหวของมวลชนในขณะนี้สถานการณ์ทางการเมือง คือปฏิบัติการทางสงครามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของรัฐบาลกระทำต่อประชาชนฝ่ายประชาธิปไตย

ช่องทางสื่อสารทางการเมือง รัฐบาลฝ่ายอนุรักษ์นิยมปฏิบัติการจิตวิทยาการเมือง ใช้ช่องทางสื่อสารผ่านสื่อกระแสหลักโดยการสร้างข้อมูลเท็จ ปล่อยขาวลวง ก่อกวยฝ่ายตรงข้าม เพื่อโน้มน้าวประชาชนให้มาเชื่อถือรัฐบาล และทำให้กลุ่มการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยไม่สามารถดำรงเป้าหมาย ลดทอน พลานุภาพในการตอบโต้กับรัฐบาล ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความจริงต่อประชาชน

การขยายช่องทางสื่อสารทางการเมือง คือมันจำเป็นที่ประชาชนกลุ่มการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยใช้และขยายช่องทางการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศ เพื่อการโต้แย้งตอบโต้รัฐบาลด้วยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อสารธารณะและชาวโลก เป็นการชิงความได้เปรียบทางการเมืองโดยสันติวิธีไร้ความรุนแรงเพื่อยับยั้งความรุนแรง  ในทางการเมือง

วางเป้าหมายและกำหนดประเด็นหลักทางการเมือง การโต้ตอบโจมตีจุดอ่อนในการบริหาราชการของรััฐบาล กล่าวคือ ปัญหาการทุจริตคอร์รับชั่นของรัฐบาล ปัญหาความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแบบจุลภาคเป็นผลเสียต่อประเทศ ปัญหาวามขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาล ปัญหาความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาภาคใต้  ปัญหาตดียึดสนามบินสุวรรณภูมิ ปัญหาใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนที่เห็นต่างด้านการเมือง และปัญหาอื่นๆ

มวลประชาชน ระวังกลลวงของรัฐบาล อย่าตาม อย่าหลง มุ่งเป้าหมาย การเมืองประชาธิปไตยเป็นพลานุภาพของประชาชน