+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Saturday, September 26, 2009

พลานุภาพประชาชนรู้ปัญหาประชาธิปไตยพลานุภาพประชาชนมีความรู้ปัญหาประชาธิปไตย สถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันของประเทศไทย มีปัญหาต่อเสถียรภาพในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความรู้ในพิชัยสงครามนำมาประเมินสถานการณ์กระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของประเทศไทย

กรอบความรู้ปัญหาประชาธิปไตย เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ รับรู้ เข้าใจ เป็นกระบวนการนำไปสู่การพัฒนาในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ถ้ามีความคิดความเข้าใจไม่ตรงกัน แปรเป็นความขัดย้งต่อกันจะกลาย เป็นปัญหาในการพัฒนา กล่าวคือ

การขัดแย้งทางความคิด  กลุ่มชนชั้นนำและประชาชน มีความขัดแย้งในทางความคิด กรณีปัญหากลุ่มชนชั้นนำไม่ยอมรับกฏเกณฑฺ์เสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตย ปัญหาความไม่เสมอภาคทางการเมืองเป็นภาวะความเหลือมล้ำอยุติธรรมในสังคมไทย 

นักวิชาการกลุ่มชนชั้นนำ ใช้ความรู้ทางวิชาการเบี่ยงเบนแนวคิด หลักการ ทฤษฎีในทางการเมือง และแนวคิด หลักการ ทฤษฎีในทางกฎหมาย เพื่อรับใช้แนวคิดเก่าอนุรักษ์นิยม เป็นการสะกดจิตหมู่ทำให้ประชาชนไม่รู้ว่า อะไรผิด อะไรถูก ขาดการตระหนักรู้ ก่อให้เกิดความสับสนทางความคิดในหมู่ประชาชน อาจเป็นเหตุให้เกิดสงครามประชาชน

การผูกขาดอำนาจการการเมือง ของ อภิชน(ชนชั้นนำ) พยายามกีดกันไม่ให้ ปถมชน(ประชาชน) เข้าสู่พื้นที่ทางการเมืองและกุมอำนาจรัฐ โดย ปถมชน จะต้องเป็นผู้ถูกปกครองตลอดไป

ระบบการเมืองเสื่อมทรุด ถอยหลังจากประชาธิปไตย ทีมีรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน กลับไปสู่เผด็จการรูปแบบใหม่โดยอภิชน มีการออกแบบรัฐธรรมนูญปกป้องรักษาอำนาจเผด็จการโดยใช้กฎหมายไว้อย่างเป็นระบบ แนบเนียน เพื่อสถาปนาอำนาจเบ็ดเสร็จไว้ตลอดไป

ระบบกฎหมายเสื่อมทรุด มีการใช้กฎหมายปิดกั้นเสรีภาพของประชาชน และบังคับใช้กฎหมายไม่เท่าเทียมกัน มีสองมาตรฐาน มีการยัดเยียด ข้อกล่าวหาและความผิดให้แก่ฝายตรงข้ามทางการเมือง ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมตามหลัก ทฤษฎีกฎหมาย

ระบบเศรษฐกิจล้มเหลว สภาพเศรษฐกิจของประเทศกำลังก้าวไปสู่ความรุ่งเรืองกลับถอยหลังยากจน รัฐบาล จะต้องกู้เงินหลายแสนล้านบาท มาเยียวยา ตกเป็นภาระในการชำระหนี้เป็นของประชาชน

ระบบสังคมเสื่อมทรุด มีปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการศึกษาและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดปัญหากับเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังอำนาจของชาติในอนาคต

ระบบสื่อไม่เป็นกลาง  ปัญหาจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพราะเป็นทุนสื่อมีผลประโยชน์ พยายามเข้าสู่อำนาจในพื้นที่การเมือง บนหลักที่ว่า ใครครอบครองสื่อ คนนั้นมีอำนาจครองโลก ไม่เสนอข่าวอย่างเป็นกลางทางการเมือง มีการทำสงครามสื่อ บิดเบือนข้อมูลข่าวสารก่อนเสนอประชาชน

สภาพปัญหาสังคมจิตวิทยา  การไม่ประนีประนอมทางการเมืองก่อให้เกิดภาวะความเครียดในประชาชน นำควาทุกข์ยากมาสู่ประชาชน ประชาชนต้องการความสุขสงบในประเทศ

ความรู้เป็นพลานุภาพนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง  สภาพปัญหากำลังจะนำพาประเทศไปสู่ความล่มสลาย เพราะไม่อาจต้านทานต่อโลกาภิวัตน์ ทำให้ประเทศสูญเสียพลังอำนาจของชาติ เมื่อเรามีความรู้ในสภาพปัญหา ควรจะต้องมาช่วยกันพิจารณาหาแนวทางและสรุปเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางแก้ไขปัญหาในการปฎิรูปประเทศไทย

 ยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย พลานุภาพของความรู้เป็นพื้นฐานการแก้ไขปัญหาการเมืองของประเทศไทย